7. Prameny a literatura


[HLAVNÍ STRANA]


ADAMOVÁ, K.: Apelační soud v Českém království v letech 1548 – 1651. In: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha 1975.

ADAMOVÁ, J., SOUKUP, L.: Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň 2000,

AUERSPERG, J. C.: Geschichte des königlichen böhmischen Appellations - gerichtes. Prag 1805. (strany 18 - 23, 100 - 101 zde)

BĚLOHLÁVEK, M. a kol.: Dějiny Plzně od počátku do roku 1788. Plzeň 1965.

BĚLINA, P. a kol..: Dějiny Prahy I., od nejstarších dob po sloučení pražských měst (1784). Praha – Litomyšl 1997.

BALCÁREK, P.: Státoprávní dějiny Moravy. Brno 1990.

BOBKOVÁ, L.: Pönfall neboli Šestiměstí v protihabsburském odboji. In: Stavovský odboj roku 1547. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29. - 30. 9. 1977 (red. P. Vorel). Pardubice – Praha 1999.

ČAPEK, J., LŮŽEK, B.: Názvosloví městských knih v severovýchodních Čechách. Sborník archivních prací, roč.18, č. 2, 1968.

ČELAKOVSKÝ, J.: O právních rukopisech města Brna. Časopis musea království českého, roč. LVI, 1882.

ČELAKOVSKÝ, J.: O soudní pravomocnosti panovníka a jeho úředníkův nad církevními korporacemi a královskými městy. Právník, roč. 17, 1878.

ČELAKOVSKÝ, J.: Sbírka pramenů práva městského království českého, díl I., privilegia měst pražských. Praha 1886.

DAČICKÝ Z HESLOVA, M.: Prostopravda (ed. E. Petrů). Paměti (ed. E. Pražák). Praha 1955. (elektronická verze Pamětí a Prostopravdy)

DAVID, P., SOUKUP, V.: 888 hradů, zámků, tvrzí České republiky. Praha 2002.

DENIS, A.: Konec samostatnosti české. Díl II. Kniha I. – III. Přel. V. Vančura. Praha 1932. (elektronická verze všech dílů zde)

FRANCEK, J.: Hrdelní soudnictví v Čechách v 16. – 18. století, In: Česká města v 16. – 18. století (red. J. Pánek). Praha 1991.

GLÜCKLICH, J.: Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním. Brno 1936.

HALADA, J.: Lexikon české šlechty. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Praha 1999.

HOFFMANN, F.: České město ve středověku. Praha 1992.

HOFFMANN, F.: K oblastem práv městských. In: Studie o rukopisech XIV. Praha 1975.

JANÁČEK, J.: České dějiny (Doba předbělohorská 1526 – 1547) I / 1. Praha 1968.

JANÁČEK, J.: České dějiny (Doba předbělohorská 1526 – 1547) I / 2. Praha 1984.

JANÁČEK, J.: Nástup Habsburků na český trůn. Slovo k historii. Praha 1986.

JANÁČEK, J. (ed.): Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547. Praha 1950.

JANÁK, J. a HLEDÍKOVÁ, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.

JIREČEK, J.: O zpořízení práv městských a osudech jejich. Právník, roč. XV., 1876.

JORDÁNKOVÁ, H., SULITKOVÁ, L.: Předbělohorské soudy na Moravě. Časopis Matice moravské, roč. CXIII, Brno 1994.

KALOUSEK, J.: České státní právo. Praha 1892.

KAMENÍČEK, F.: Archivní rozhledy. Časopis Matice moravské, roč. 16, 1892, roč. 18, 1894.

KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902.

KAPRAS, J.: Právní dějiny zemí koruny české I., II. / 1. Praha 1913.

KAPRAS, J.: Přehled právních dějin zemí české koruny I., II. Praha 1935.

KAVKA, F. a VÁLKA, J.: Dějiny Československa II. 1437 – 1781. Praha 1965.

KAVKA, F.: Přehled československých dějin od nástupu Habsburků do Bílé hory. Praha 1955.

KINDL, V.: K problematice uplatněni právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století. In: Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. rozšířené vydání. Praha 1999.

KINDL, V.: Příležitost k získání a uplatnění právnického vzdělání a právních vědomostí v Čechách do počátku dvacátých let 15. století. In: Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. rozšířené vydání. Praha 1999.

KLABOUCH, J.: Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha 1967.

KOTYZA, O., SMETANA, J., TOMAS, J. a kol.: Dějiny města Litoměřic. Litoměřice 1997.

KŘEPELKOVÁ, A.: Apelační soud. 1548 – 1783 (1788). Inventář. Praha, státní ústřední archív, 1964.

MALÝ, K.: České právo v minulosti. Praha 1995.

MALÝ, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované vydání. Praha 2003.

MALÝ, K.: K českému trestnímu právu. 15. – 16. století. Praha 1962.

MALÝ, K.: K některým obecným otázkám trestního práva městského v 16. století v Čechách, In: Městské právo v 16. století – 18. století v Evropě (red. K. Malý). Praha 1982.

MALÝ, K.: Právní kultura v českém stavovském státě. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500 – 1619) (red. K. Malý, J. Pánek). Praha 2001.

MALÝ, K.: Trestní právo v Čechách v 15. – 16. století. Praha 1979.

MAŠEK, P.: Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. Praha 1999.

MÍKA, A.: Stoletý zápas o charakter českého státu 1526 – 1627. Praha 1974.

MILLER, J.: Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. Olomouc 1997.

NUHLÍČEK J. a kol.: Státní ústřední archív Praha. Průvodce po archivních fondech II. Praha 1955.

PALACKÝ, F.: Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků. Doplnil J. Charvát. In: Dílo Františka Palackého I ( ed. J. Charvát). Praha 1941.

PÁNEK, J.: Český stát a stavovská společnost na prahu novověku ve světle zemských zřízení. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500   1619) (red. K. Malý, J. Pánek). Praha 2001.

PÁNEK, J.: Města v politickém systému předbělohorského státu. In: Česká města v 16. – 18. století (red. J. Pánek). Praha 1991.

PÁNEK, J.: Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. – 18. století. Středočeský sborník historický, roč. 12.,1977.

PÁNEK, J.: Hrdelní soudnictví na Vlašimsku v 16. – 17. století. Sborník Vlastivědných prací z Podblanicka, roč. 23, 1982.

PÁNEK, J.: Hrdelní soudnictví města Příbramě v 17 a 18. století. Středočeský sborník historický, roč. 13, 1978.

PÁNEK, J.: Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. Československý časopis historický, roč. 32, 1984.

PÁNEK, J.: Politický systém předbělohorského státu. In: Folia Historica Bohemica 11 (red. J. Pánek). Praha 1987.

PÁNEK, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547 – 1577. Praha 1982.

PÁNEK, J. PROCHÁZKOVÁ, E.: Hrdelní soudnictví města Sedlčan v 15. – 16. století. Sedlčanský sborník, roč. 3 (Vlastivědný sborník Podbrdska, roč. 16), 1979.

PROCHÁZKOVÁ, E.: Hrdelní soudnictví města Benešova. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, roč. 21, 1980.

PROCHÁZKOVÁ, E.: Hrdelní soudnictví městeček Prčice a Sedlce v 16. – 18. století. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, roč. 24, 1983.

Průvodce po Ústředním archivu ministerstva vnitra. In: Sborník archivních prací 2. Praha 1982.

RAYANTOVÁ, M.: Ladislav II. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu. In: Stavovský odboj roku 1547. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29. - 30. 9. 1977. Pardubice – Praha 1999.

SAKAŘ, J.: Dějiny Pardubic nad Labem. Díl II. Část 1. Zřízení městské do roku 1900. Pardubice 1924.

SOLAŘ, J.: Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství hradeckého. Praha 1870.

STRÁNSKÝ, P.: O státě českém (Respublica Bojema). Přel. B. Ryba. 3. vydání. Praha 1946.

ŠINDELÁŘ, B.: K otázce zrodu a formování habsburského absolutismu. Sborník k dějinám 19. a 20. století, roč. 6, 1979.

Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Sv. 2. 1546-1557. Praha 1880.

Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Sv. 4. 1574-1576. Praha 1886.

Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Sv. 10. 1600 – 1604. Praha 1900.

ŠTARHA, I.: Okruh znojemského městského práva. Jižní Morava, sv. 5. 1969.

ŠTĚPÁN, J.: Ke krystalizačnímu procesu městského práva českého. In: Městské právo v 16. – 18. století v Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou UK ve dnech 25.-27. září v Praze (red. K. Malý). Praha 1982.

TIEFTRUNK, K.: Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. Praha 1872. (elektronická verze zde)

TOMEK, V. V.: Děje království českého. Praha 1891. (elektronická verze zde)

VANĚČEK, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha 1975.

VANĚČEK, V., MALÝ, K.: Prameny k dějinám státu a práva v Československu. Část 2. Do Bílé Hory. Praha 1977.

VERBÍK, A.: Krevní kniha městečka Bojkovic. Uherské Hradiště 1971.

VOJTÍŠEK, V.: O českých městech. Praha 1940.

VOREL, P.: „Přátelské snešení stavův českých“ z března 1547 a jeho signatáři. In: Stavovský odboj roku 1547. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29. - 30. 9. 1977. Pardubice – Praha 1999.

VOREL, P.: Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.   17. století. Pardubice 2001.

WINTER, Z.: Kulturní obraz českých měst II. Praha 1892.

WINTER, Z.: Zlatá doba českých měst. 2. vydání. Praha 1991. (elektronická verze zde)

ZDENĚK, V.: Dějiny královského appellačního soudu na hradě Pražském, nyní vrchního soudu v Praze. Praha 1933.

ZDENĚK, V.: Královská rada nad Appellacemi na Hradě Pražském 1548 – 1948. In: Smolná jinak černá kniha města Solnice 1569 – 1721. Liberec 1948.Internetové zdroje:

http://www.libri.cz/databaze/archivari/list.php?od=k&start=1&count=

http://ottazlosu.wz.cz/budovec.htm

http://ottazlosu.wz.cz/popravy2.htm


[ZPĚT]